Feed RSS
· 论语网首页  ·  学而篇 ·  为政篇 ·  八佾篇 ·  里仁篇 ·  公冶长篇 ·  雍也篇 ·  述而篇 ·  泰伯篇 ·  子罕篇 ·  乡党篇 ·  先进篇 ·  颜渊篇 ·  子路篇

八佾篇全文

论语丨论语全文及解释小说目录:【八佾篇】    发布时间:2018-12-06 21:03    作者:论语文化|admin

《八佾》篇包括26章。本篇主要内容涉及“礼”的问题,主张维护礼在制度上、礼节上的种种规定;孔子提出“绘事后素”的命题,表达了他的伦理思想以及“君使臣以礼,臣事君以忠”的政治道德主张。本篇重点讨论如何维护“礼”的问题。

3.1孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

3.2 三家者以《雍》彻。子曰:“‘相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”

3.3 子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

3.4 林放问礼之本。子曰:“大哉问!礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。”

3.5 子曰:“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。”

3.6 季氏旅于泰山。子谓冉有曰:“女弗能救与?”对曰:“不能。”子曰:“呜呼!曾谓泰山不如林放乎?”

3.7 子曰:“君子无所争。——必也射乎!揖让而升,下而饮。其争也君子。”

3.8 子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。’何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始可与言《诗》已矣。”

3.9 子曰:“夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足,则吾能征之矣。”

3.10 子曰:“自既灌而往者,吾不欲观之矣。”

3.11 或问禘之说。子曰:“不知也,知其说者之于天下也,其如示诸斯乎!”指其掌。

3.12 祭如在,祭神如神在。子曰:“吾不与祭,如不祭。”

3.13 王孙贾问曰:“与其媚于奥,宁媚于灶,何谓也?”子曰:“不然。获罪于天,无所祷也。”

3.14 子曰:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”

3.15 子入太庙,每事问。或曰:“孰谓鄹人之子知礼乎?入太庙,每事问。”子闻之,曰:“是礼也。”

3.16 子曰:“射不主皮,为力不同科,古之道也。”

3.17 子贡欲去告朔之饩羊。子曰:“赐也!尔爱其羊,我爱其礼。”

3.18 子曰:“事君尽礼,人以为谄也。”

3.19 定公问:“君使臣,臣事君,如之何?”孔子对曰:“君使臣以礼,臣事君以忠。”

3.20 子曰:“《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。”

3.21 哀公问社于宰我。宰我对曰:“夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰,使民战栗。”子闻之,曰:“成事不说,遂事不谏,既往不咎。”

3.22 子曰:“管仲之器小哉!”或曰:“管仲俭乎?”曰:“管氏有三归,官事不摄,焉得俭?”“然则管仲知礼乎?”曰:“邦君树塞门,管氏亦树塞门。邦君为两君之好,有反坫,管氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼?”

3.23 子语鲁大师乐,曰:“乐其可知也:始作,翕如也;从之一,纯如也,皦如也,绎如也,以成。”

3.24 仪封人请见,曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之。出曰:“二三子何患于丧乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎。”

3.25 子谓《韶》:“尽美矣,又尽善也。”谓《武》:“尽美矣,未尽善也。”

3.26 子曰:“居上不宽,为礼不敬,临丧不哀,吾何以观之哉?”

上一篇:没有了
下一篇:3.1 孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”
温馨提示:方向键左右(← →)前后翻页,上下(↑ ↓)上下滚用。

 
论语丨论语全文及解释最新章节
论语丨论语全文及解释随机章节