Feed RSS
· 论语网首页  ·  学而篇 ·  为政篇 ·  八佾篇 ·  里仁篇 ·  公冶长篇 ·  雍也篇 ·  述而篇 ·  泰伯篇 ·  子罕篇 ·  乡党篇 ·  先进篇 ·  颜渊篇 ·  子路篇

8.2 子曰:“恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。君子笃于亲,则民兴于仁;故旧不遗,则民不偷。”

论语丨论语全文及解释小说目录:【泰伯篇】    发布时间:2018-12-06 23:51    作者:论语文化|admin
【原文】
子曰:“恭而无礼则劳①,慎而无礼则葸②,勇而无礼则乱,直而无礼则绞③。君子笃④于亲,则民兴于仁,故旧⑤不遗,则民不偷⑥。”
 
【注释】
①劳:辛劳,劳苦。
②葸:音xǐ,拘谨,畏惧的样子。
③绞:说话尖刻,出口伤人。
④笃:厚待、真诚。
⑤故旧:故交,老朋友。
⑥偷:淡薄。
 
恭慎勇直皆美行,然无礼以为之节文,则仅见其失。
 
君子笃于亲,则民兴于仁:此君子指在上者。笃,厚义。兴,起义。在上者厚于其亲,民闻其风,亦将兴于仁。或说:君子以下当别为一章,惟为谁何人之言则失之。或说:当出曾子,因与慎终追远民德归厚之说相近。然无确据,今不从。
 
故旧不遗,则民不偷:遗,忘弃。偷,薄义。在上者不忘弃其故旧,则民德自归于厚。
 
【译文】
孔子说:“只是恭敬而不以礼来指导,就会徒劳无功;只是谨慎而不以礼来指导,就会畏缩拘谨;只是勇猛而不以礼来指导,就会说话尖刻。在上位的人如果厚待自己的亲属,老百姓当中就会兴起仁的风气;君子如果不遗弃老朋友,老百姓就不会对人冷漠无情了。”
 
另一译法:
 
孔子说:“注重容貌态度的端庄,却不知礼,就未免劳倦。只知道谨慎,却不知礼,就流于畏葸懦弱。专凭敢作敢为的胆量,却不知礼,就会盲动闯祸。心直口快,却不知礼,就会尖刻刺人。在上位的人能用深厚感情对待亲族,那老百姓就会走向仁德。在上位的人不遗弃他的老同事、老朋友,那老百姓就不致对人冷淡无情。”
 
孔子尚礼。本章孔子从反面对无礼之害进行了论证,恭慎勇直皆美行,若不知礼,会造成种种恶果。
 
【评析】
“恭”、“慎”、“勇”、“直”等德目不是孤立存在的,必须以“礼”作指导,只有在“礼”的指导下,这些德目的实施才能符合中庸的准则,否则就会出现“劳”、“葸”、“乱”、“绞”,就不可能达到修身养性的目的。

上一篇:8.1 子曰:“泰伯,其可谓至德也已矣。三以天下让,民无得而称焉。”
下一篇:8.3 曾子有疾,召门弟子曰:“启予足!启予手!《诗》云:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。’而今而后,吾知免夫!小子!”
温馨提示:方向键左右(← →)前后翻页,上下(↑ ↓)上下滚用。

 
论语丨论语全文及解释最新章节
论语丨论语全文及解释随机章节