Feed RSS
· 论语网首页  ·  学而篇 ·  为政篇 ·  八佾篇 ·  里仁篇 ·  公冶长篇 ·  雍也篇 ·  述而篇 ·  泰伯篇 ·  子罕篇 ·  乡党篇 ·  先进篇 ·  颜渊篇 ·  子路篇

为政篇全文

论语丨论语全文及解释小说目录:【为政篇】    发布时间:2018-12-06 19:26    作者:论语文化|admin
    【本篇引语】 
    《为政》篇包括24章。本篇主要内容涉及孔子“为政以德”的思想、如何谋求官职和从政为官的基本原则、学习与思考的关系、孔子本人学习和修养的过程、温故而知新的学习方法,以及对孝、悌等道德范畴的进一步阐述。 
 
 
2.1 子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”
 
2.2 子曰:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’”
 
2.3 子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”
 
2.4 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”
 
2.5 孟懿子问孝。子曰:“无违。”樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰,无违。”樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”
 
2.6 孟武伯问孝。子曰:“父母唯其疾之忧。”
 
2.7 子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”
 
2.8 子夏问孝。子曰:“色难。有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”
 
2.9 子曰:“吾与回言终日,不违,如愚。退而省其私,亦足以发,回也不愚。”
 
2.10 子曰:“视其所以,观其所由,察其所安。人焉廋哉?人焉廋哉?”
 
2.11 子曰:“温故而知新,可以为师矣。”
 
2.12 子曰:“君子不器。”
 
2.13 子贡问君子。子曰:“先行其言而后从之。”
 
2.14 子曰:“君子周而不比,小人比而不周。”
 
2.15 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”
 
2.16 子曰:“攻乎异端,斯害也已。”
 
2.17 子曰:“由!诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”
 
2.18 子张学干禄。子曰:“多闻阙疑,慎言其馀,则寡尤。多见阙殆,慎行其馀,则寡悔。言寡尤,行寡悔,禄在其中矣。”
 
2.19 哀公问曰:“何为则民服?”孔子对曰:“举直错诸枉,则民服;举枉错诸直,则民不服。”
 
2.20 季康子问:“使民敬、忠以劝,如之何?”子曰:“临之以庄,则敬;孝慈,则忠;举善而教不能,则劝。”
 
2.21 或谓孔子曰:“子奚不为政?”子曰:“《书》云:‘孝乎!惟孝,友于兄弟,施于有政。’是亦为政,奚其为为政?”
 
2.22 子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?”
 
2.23 子张问:“十世可知也?”子曰:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可知也。其或继周者,虽百世,可知也。”
 
2.24 子曰:“非其鬼而祭之,谄也。见义不为,无勇也。”

上一篇:没有了
下一篇:2.1 子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”
温馨提示:方向键左右(← →)前后翻页,上下(↑ ↓)上下滚用。

 
论语丨论语全文及解释最新章节
论语丨论语全文及解释随机章节