Feed RSS
· 论语网首页  ·  学而篇 ·  为政篇 ·  八佾篇 ·  里仁篇 ·  公冶长篇 ·  雍也篇 ·  述而篇 ·  泰伯篇 ·  子罕篇 ·  乡党篇 ·  先进篇 ·  颜渊篇 ·  子路篇

10.3 君召使摈,色勃如也,足躩如也。揖所与立,左右手,衣前后,襜如也。趋进,翼如也。宾退,必复命曰:“宾不顾矣。”

论语丨论语全文及解释小说目录:【乡党篇】    发布时间:2018-12-07 00:23    作者:论语文化|admin
【原文】
君召使摈①,色勃如也②;足躩③如也。揖所与立,左右手,衣前后,襜④如也。趋进,翼如也⑤。宾退,必复命曰:“宾不顾矣。”
 
【注释】
①摈:音bìn,动词,负责招待国君的官员。
②色勃如也:脸色立即庄重起来。
③足躩:躩,音jué,脚步快的样子。
④襜:音chān,整齐之貌。
⑤翼如也:如鸟儿展翅一样。
 
【译文】
国君召孔子去接待宾客,孔子脸色立即庄重起来,脚步也快起来,他向和他站在一起的人作揖,手向左或向右作揖,衣服前后摆动,却整齐不乱。快步走的时候,像鸟儿展开双翅一样。宾客走后,必定向君主回报说:“客人已经不回头张望了。”
 
【赏析】
本章讲的是孔子被任命接待外宾时的行为与神态。国君命令孔子去接待外宾,孔子接到命令后怎么样呢?色勃如也,足躩(音觉)如也。按照现代的理解,就是来劲头了,像打了鸡血一样,非常兴奋,走起路来脚步轻盈快捷。李泽厚先生译为“面色马上变得庄重”,不合适。一是与“勃”字的意思不匹配。勃,精神旺盛、精力充沛之意。二是与后文的“走路快速”不匹配。面色庄重的同时,应该走路矫健或稳健,而不是快速。
 
后面几句,也是孔子接到命令后的表现。先是向站在自己身旁的同僚作揖行礼,左右手拱在前面,身体快速地一俯一仰。衣服随着身体的动作,一会儿前一会儿后,就像穿着裙子一样。这算是打个招呼,告诉同僚,自己要去办差了。接着,快步如飞,去接待外宾。由于走的快,衣服随风飘起来,好像鸟儿展翅飞翔一样。这几个动作生动地刻画出孔子接到命令后不敢怠慢雷厉风行地神态。

上一篇:10.2 朝,与下大夫言,侃侃如也;与上大夫言,誾誾如也。君在,踧踖如也,与与如也。”
下一篇:10.4 入公门,鞠躬如也,如不容。立不中门,行不履阈。过位,色勃如也,足躩如也,其言似不足者。摄齐升堂,鞠躬如也,屏气似不息者。出,降一等,逞颜色,怡怡如也。没阶,趋进
温馨提示:方向键左右(← →)前后翻页,上下(↑ ↓)上下滚用。

 
论语丨论语全文及解释最新章节
论语丨论语全文及解释随机章节