Feed RSS
· 论语网首页  ·  学而篇 ·  为政篇 ·  八佾篇 ·  里仁篇 ·  公冶长篇 ·  雍也篇 ·  述而篇 ·  泰伯篇 ·  子罕篇 ·  乡党篇 ·  先进篇 ·  颜渊篇 ·  子路篇

6.26 宰我问曰:“仁者,虽告之曰:‘井有仁焉。’其从之也?”子曰:“何为其然也?君子可逝也,不可陷也;可欺也,不可罔也。”

论语丨论语全文及解释小说目录:【雍也篇】    发布时间:2018-12-06 23:03    作者:论语文化|admin
【原文】 
宰我问曰:“仁者虽告之曰井有仁①焉,其从之也?”子曰:“何为其然也?君子可逝②也,不可陷③也;可欺也,不可罔也。” 
 
【注释】 
①仁:这里指有仁德的人。 
②逝:往。这里指到井边去看并设法救之。 
③陷:陷入。 
 
【译文】 
宰我问道:“对于有仁德的人,别人告诉他井里掉下去一位仁人啦,他会跟着下去吗?”孔子说:“为什么要这样做呢?君子可以到井边去救,却不可以陷入井中;君子可能被欺骗,但不可能被迷惑。” 
 
【评析】 
宰我所问的这个问题的确是比较尖锐的。“井有仁焉,其从之也?”对此,孔子的回答似乎不那么令人信服。他认为下井救人是不必要的,只要到井边寻找救人之法也就可以了。这就为君子不诚心救人找到这样一个借口。这恐怕与他一贯倡导的“见义不为非君子”的观点是截然相反的了。 

上一篇:6.25 子曰:“觚不觚,觚哉!觚哉!”
下一篇:6.27 子曰:“君子博学于文,约之以礼 ,亦可以弗畔矣夫!”
温馨提示:方向键左右(← →)前后翻页,上下(↑ ↓)上下滚用。

 
论语丨论语全文及解释最新章节
论语丨论语全文及解释随机章节